Säännöt

Kuopion Erotuomarikerho R.Y:N säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

 1. Yhdistyksen nimi on Kuopion Erotuomarikerho r.y, josta näissä säännöissä käytetään nimeä kerho.
 2. Kerhon kotipaikka on Kuopion kaupunki.
 3. Kerhon virallinen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus

 1. Koota kerhon toimintaan Kuopion kaupungin ja sen lähiympäristön jalkapalloerotuomarit ja muut erotuomaritoiminnassa mukana olevat henkilöt.
 2. Huolehtia ja valvoa jäsentensä etujen ja oikeuksien turvaamisesta.
 3. Kouluttaa ja kehittää erotuomareita
 4. Erotuomaritoiminnan tukeminen

3 § Toiminta

 1. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho:
 1. Toimii yhdyssiteenä Suomen Palloliittoon, sen piiriin ja muihin erotuomaritoimintaan liittyviin yhdistyksiin.
 2. Toimii siten, että jäsenten oikeudet ja edut turvataan valvomalla tehtyjen sopimusten soveltamista.
 3. Tekee aloitteen jäsenten etujen kehittämisessä, heidän pätevyytensä ja asemansa parantamisessa jalkapalloilun parissa.
 4. Harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa.
 5. Järjestää kokouksia, kursseja, viihdetilaisuuksia ja harrastetoimintaa.
 6. Ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa muiden erotuomarikerhojen kanssa.
 1. Toimintansa tukemiseksi kerho voi:
 1. Kerätä toimintansa rahoittamiseksi jäsenmaksuja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräystä.
 2. Perustaa rahastoja, joiden ohjesäännöt kerhon kokous vahvistaa.

4 § Kerhon jäsenet

 1. Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä erotuomarikurssin käynyt henkilö, joka toimii kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi. Jäsenen velvollisuutena on maksaa jäsenmaksu
 2. Kerhoon voivat kannattavaksi henkilöjäseniksi liittyä myös erotuomarikurssin käymättömät henkilöt ja kannattaviksi yhteisöjäseniksi oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka tukevat kerhon toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenilla on puhe- mutta ei äänioikeutta kerhon kokouksissa.
 3. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy kerhon johtokunta.
 4. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä kerhon kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt kerhon toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
 5. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan esityksestä kerhon kokouksen päätöksellä kutsua kerhon puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kerholla voi olla yhtä aikaa yksi (1) kunniapuheenjohtaja. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

5 § Eroaminen ja erottaminen

 1. Jäsenellä on oikeus erota kerhosta. Tästä tulee ilmoittaa kirjallisesti kerhon johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan.
 2. Jäsen erotetaan kerhosta, jos hän laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.
 3. Jäsen voidaan erottaa kerhosta, jos hän tahallisesti rikkoo kerhon sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta johtokunnan antamia kerhon sääntöihin perustuvia ohjeita ja päätöksiä, pyrkii halventamaan kerhon mainetta tai muutoin toimii kerhon omaksumia periaatteita vastaan.
 4. Jäsenen erottamisesta päättää johtokunta.

6 § Jäsenmaksut ja maksuvapaudet

 1. Jäsenmaksut suoritetaan vuosittain johtokunnan määräämänä ajankohtana. Jäsenmaksujen suuruus päätetään kerhon vaalikokouksessa.
 2. Kunniajäsen tai kunnipuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.

7 § Johtokunta

 1. Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta vastaa ja huolehtii vaalikokouksen valitsema johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä neljä (4) johtokunnan jäsentä.
 2. Vaalikokouksessa valitun johtokunnan tulee pitää joulukuun 1. päivään mennessä järjestäytymiskokous, jossa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 3. Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet ryhtyvät toimeensa tammikuun 1. päivänä.
 4. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi (1) ja muut jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Johtokunnasta eroaa vuosittain puheenjohtaja ja puolet johtokunnan jäsenistä. Johtokunnan jäsenten eroaminen tapahtuu ensimmäisen vuoden kuluessa arvonnalla ja seuraavina vuosina vuoron mukaan.
 5. Johtokunta on päätäntävaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä.

8 § Johtokunnan tulee

 1. Toimia kerhon toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että kerhon tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteeri ja taloudenhoitaja.
 3. Valita ja erottaa tarvittaessa muut toimihenkiöt ja sopia heidän eduistaan.
 4. Hyväksyä uudet jäsenet.
 5. Pitää jäsenluetteloa.
 6. Vastata kerhon taloudesta ja sen hoidosta.
 7. Vastata kerhon ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 8. Vastata Suomen Palloliiton ja sen piirin sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden kerholle asettamista velvoitteista.
 9. Vastata kerhon kokousten antamista velvoitteista.
 10. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio kerhon vaalikokouksen käsittelyyn.
 11. Antaa kerhon vuosikokoukselle kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnoista ja tileistä.
 12. Tehdä kerhon vuosikokoukselle esitys kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen nimittämisestä.
 13. Kutsua koolle kerhon kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Toimihenkilöiden tehtävät

 1. Puheenjohtaja
 1. Johtaa henkilökohtaisesti kerhon toimintaa lain, näiden sääntöjen, kerhon ja johtokunnan päätösten mukaan.
 2. Johtaa puhetta johtokunnan ja kerhon kokouksissa kerhon varsinaisia kokouksia lukuunottamatta, joiden avauksen puheenjohtaja kuitenkin suorittaa.
 3. Huolehtii johtokunnan kokousten pitämisestä.
 4. Antaa sihteerille, taloudenhoitajalle ja muille toimihenkilöille ohjeita näiden toimintaa varten.
 5. Allekirjoittaa sihteerin kanssa johtokunnan kokousten pöytäkirjat.
 6. Pitää yhteyttä liittoon ja piiriin.
 7. Edustaa kerhoa.
 8. Seuraa jalkapalloilun kehitystä
 9. Ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa muiden kerhojen (yhdistysten) kanssa.
 10. Suunnittelee tulevaa toimintaa.
 1. Varapuheenjohtaja
 1. Hoitaa puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen tehtäviään.
 1. Sihteeri
 1. Toimii sihteerinä johtokunnan kokouksissa.
 2. Suorittaa kokousten valmistelevat toimenpiteet.
 3. Hoitaa kerhon arkistoa.
 4. Pitää jäsenluetteloa.
 5. Hoitaa kerhon kirjeenvaihdon.
 6. Hoitaa johtokunnan ja puheenjohtajan toimeksiannosta kokousten koollekutsumisen.
 7. Vastaanottaa kerhon postin.
 8. Huolehtii tiedotustoiminnasta ellei toisin ole päätetty.
 9. Huolehtii, että kerhon käsiteltäväksi tarkoitetut asiat tulevat välittömästi puheenjohtajan tietoon.
 1. Taloudenhoitaja
 1. Hoitaa kerhon raha-asiat.
 2. Pitää kirjaa kerhon tuloista ja menoista sekä omaisuudesta.
 3. Hoitaa jäsenmaksuperintään liittyvät asiat.
 4. Vastaa, että johtokunta saa tarvitsemansa tiedot taloudesta ajallaan.
 5. Laatii talousarvion- ja tilinpäätösehdotukset vuosittain.

10 § Kerhon nimenkirjoittajat

 1. Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja, aina kaksi yhdessä.

11 § Toiminnnan ja tilien tarkastus

 1. Kerhon tilit ja toiminta päätetään kalenterivuosittain.
 2. Kerhon hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastavat kaksi (2) tilintarkastajaa, joiden on annettava kirjallinen lausuntonsa tarkastuksen tuloksesta vuosikokoukselle.
 3. Tarkastusta varten on johtokunnan pidettävä tilintarkastajien saatavissa kerhon ja johtokunnan pöytäkirjat sekä tili- ja muut asiakirjat vähintää kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
 4. Tilintarkastajien tulee tarkastuksen toimitettuaan jättää tilit ja muut asiakirjat tarkastuskertomuksen ohella johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta, jotta johtokunta voisi mahdollista muistutuksista antaa selvityksensä kokoukselle.

12 § Kerhon kokoukset

 1. Vuosikokous, joka pidetään helmikuun aikana.
 2. Vaalikokous, joka pidetään loka-marraskuun aikana.
 3. Ylimääräinen kerhon kokous, joka pidetään kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintää yksi viidesosa (1/5) kerhon jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoittettua asiaa varten on johtokunnalta vaatinut
 4. Kerhon kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu kerhon varsinaisiin kokouksiin on toimitettava kerhon jäsenille edellisen vaalikokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai tai kerhon kotipaikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään seitsemän (7)  päivää ennen kokousta. Ylimääräiseen kokoukseen on kutsu suoritettava kuten edellä kolme (3) päivää ennen kokousta.
 5. Varsinaisessa kerhon kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintää seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aioitaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle ennen kokouskutsun julkaisemista.

13 § Vuosikokous

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri.
 4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa.
 5. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 6. Käsitellään toimintakertomus kerhon edellisen vuoden toiminnasta
 7. Käsitellään kuluneen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä johtokunnan sen johdosta mahdollisesti antama selvitys ja päätetään niistä sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja johtokunnan tili- ja vastuuvapaudesta.
 8. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten nimittämisestä.
 9. Käsitellään kokouskutsussa mainittujen kerhon jäsenten esittämiä asioita johtokunnan lausunnon seuraamina.
 10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

14 § Vaalikokous

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri.
 4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 5. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 6. Käsitellään johtokunnan valmisteleva alkavan vuoden toimintasuunnitelma.
 7. Määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 8. Käsitellään johtokunnan valmistama ehdotus alkavan vuoden talousarvioksi.
 9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan kerhon puheenjohtajaksi.
 10. Valitaan kaksi (2) johtokunnan jäsentä erovuorossa olevien tilalle.
 11. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa.
 12. Päätetään kerhon kokousten koollekutsumistavasta.
 13. Käsitellään kokouskutsussa mainittujen kerhon jäsenten esittämiä asioita johtokunnan lausunnon seuraamina.
 14. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

15 § Vaalit ja äännestys

 1. Henkilövaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Asiat ratkaistaan avoimella äännestyksellä, ellei kannatettua ehdotusta suljetusta äännestyksestä ole tehty.
 2. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äännestyksessä se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Suljetussa äänestyksessä ratkaisee arpa.
 3. Määräenemmistö tulee kysymykseen sääntöjen kohdissa 16 ja 17 mainituissa tapauksissa.

16 § Sääntöjen muutokset

 1. Näiden sääntöjen muutosehdotukset käsitellään kerhon kokouksessa. Muutosehdotus hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on sääntöjen muuttamisesta mainittava.

17 § Kerhon purkaminen

 1. Kerho purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä asiaa käsittelemään kutsutussa kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) saapuvilla olevista äänioiketetuista jäsenistä ehdotuksen hyväksyy.
 2. Päätös toisen kokouksen ajankohdasta tulee tehdä ensimmäisessä asiaa käsittelemään koolle kutsutussa kokouksessa. Kokousten väliajan tulee olla vähintää kuukausi.
 3. Jos kerho puretaan, päättää viimeinen kokous, miten varat on käytettävä jalkapalloilun tai erotuomaritoiminnan kehittämiseksi.

18 § Yhdistyslaki

 1. Siltä osin, kun nämä säännöt eivät sisällä (erilaisia) määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.